Vid tecknande av ett medlemskap hos oss på Handelstrender.se gäller följande avtalsvillkor.

Avtalstid och uppsägning
Medlemskapet gäller tillsvidare och löper års- eller halvårsvis med 1 månads uppsägningstid. Kontakta oss på medlem(at)handelstrender.se om du vill säga upp ditt medlemskap.

Betalning
Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning av ditt abonnemang. Vid utebliven betalning förbehåller sig Handelstrender rätten att summera ihop totalt oreglerat belopp under prenumerationstiden och skicka dig en faktura för betalning. Vid utebliven betalning betalar beställaren dröjsmålsränta från förfallodagen med 10 procent till dess att betalning sker. Vi förbehåller oss även rätten att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för eventuella kostnader för fordrans indrivning.

Hantering av personuppgifter
Handelstrender ges ut av Handelstrender Cmptnc som är en del av Warma Group. Uppgifter som lämnas i samband med beställning av medlemskap behandlas med hänsyn till direktiven i GDPR. Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du också till den behandling av personuppgifter som framgår av vår personuppgiftspolicy.  Du kan läsa mer om våra rutiner kring personuppgifter här.

Du accepterar att handelstrender.se kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid registrering av ditt medlemskap, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till tjänsten. 
I ditt medlemskap ingår även vårt nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbrevet är att dela redaktionellt material och nyheter till dig som kund. Med hänsyn till GDPR delas aldrig någon personlig information, såsom t.ex. adresser, till tredje part. Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet genom medföljande länk i brevet. 

Immateriella rättigheter
Materialet på Handelstrender får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten kopiering, överlåtelse och spridning av materialet är förbjuden enligt Upphovsrättslagen (URL). Vid missbruk av dessa regler förbehåller vi oss rätten att avsluta medlemskapet. Att du skapar ett medlemskonto och använder handelstrender.se’s tjänster ger alltså ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i vår tjänst.

Handelstrender.se äger de immateriella rättigheterna till text, bild, design och övrigt material och information som görs tillgängligt på handelstrender.se’s webbplats. Detta avser även de bakomliggande programkoderna för de olika tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för det tänkta syftet utav användningen av abonnemanget. 
Vill du använda någon av våra artiklar, bilder, design eller annat motsvarande material från vår webbplats måste vårt samtycke inhämtas samt hänvisning till handelstrender.se som upphovsman anges, i enlighet med Upphovsrättslagen. 

Användande av dessa villkor lyder under svensk lag och vid eventuell tvist ska svensk lag tillämpas vid en svensk domstol.

Användning av tjänsterna
Ditt abonnemang är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Inloggning sker via den egna profilen på LinkedIn eller med Bank-ID. Abonnemanget får vidare enbart användas för privat, icke-kommersiellt bruk samt inte användas på ett sätt där handelstrender.se eller annan kan drabbas av olägenhet eller skada. Du som medlem ansvarar för att uppgifter som du lämnar är korrekta samt att uppdatera dessa vid behov. Handelstrender.se ansvarar inte för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Ändring av villkor
Handelstrender.se har rätt att ändra innehållet i abonnemanget såväl som dessa medlemsvillkor. Handelstrender.se förnyar sina tjänster fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner i syfte att förbättra våra tjänster för dig som medlem. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer sådan information ges till dig som medlem innan aktuell förändring aktualiseras. Vid förändringar som kräver ditt samtycke kommer handelstrender.se att inhämta sådant innan förändringen börjar gälla. En sådan förändring träder alltså inte i kraft innan du har godkänt den.