Bristande konkurrens inom livsmedel

Det finns bristande konkurrens inom livsmedelsbranschen enligt Konkurrensverket.

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen.

I ett pressmeddelande hävdar Konkurrensverket att följden blir att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion.

Ökar tillsynen av livsmedelsbranschen

Man berättar också att Konkurrensverket nu ökar sin tillsyn av branschen. till grund för detta ligger rapporten Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024.

– Vår genomlysning av livsmedelsbranschen visar att konsumenterna har fått betala mer för många livsmedel än vad som är motiverat av de ökade priserna på insatsvaror i livsmedelsproduktionen. Priserna på vissa varor har alltså ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnaderna i produktionsledet. En sådan situation hade inte uppstått med väl fungerande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Koncentrationen har ökat över tid

Den övergripande slutsatsen av genomlysningen är, enligt Konkurrensverket, att det i flera avseenden finns brister i konkurrensen i livsmedelskedjan. Bristerna kan bland annat förklaras av den höga marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln, men också i flera sektorer i förädlingsindustrin.

Koncentrationen har dessutom ökat över tid, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensen hämmas av bristen på tillgång på butikslägen. Här ser Konkurrensverket att kommunernas planläggning och dagligvaruaktörernas bruk av olika former av avtalsvillkor bidrar till att begränsa möjligheterna för aktörer som vill etablera sig på marknaden, eller expandera sin verksamhet.

Finns behov av regeländringar

Låsningar och obalanser genom avtal och olika handelsbruk leder också till bristande konkurrens, enligt rapporten.

– Vår tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att motverka allvarliga konkurrensproblem och indikationer som vi har fått under arbetet med genomlysningen har lett till att vi har inlett flera tillsynsutredningar, och fler kommer, säger Rikard Jermsten.  

Genomlysningen har enligt Konkurrensverket dessutom visat på behov av regeländringar i form av ett nytt bredare konkurrensverktyg. Detta för att komma tillrätta med specifika konkurrensproblem på marknaden, och justerade förvärvsregler för att kunna värna konkurrensen i hela Sverige.

Etableringshindren bör sänkas

Konkurrensverket menar också att kommunerna och dagligvaruhandeln bör agera på ett sätt som sänker etableringshindren på marknaden.

Det skulle öka möjligheten för fler aktörer att etablera butiker och minska den höga koncentrationen.